top of page
Juryreglement

1. De Jury

 

​Artikel 1.0: Organisatie 
Papendrecht Verrast in Business (stichting Promotie Papendrecht) looft jaarlijks de Ondernemers Award Papendrecht uit. Deelname staat open voor ondernemingen die met hun bedrijf fysiek zijn gevestigd in Papendrecht.
 
​Artikel 1.1: Samenstelling en achtergrond jury 
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. De vaste leden van de jury bestaan uit een afvaardiging van het Bestuur van de Stichting Promotie Papendrecht, Ondernemersvereniging Papendrecht en de winkelcentra. Uitgebreid met enkele gerenommeerde ondernemers en vanuit de gemeente komt advies van een accountmanager bedrijven. Hun deskundigheid op de gebieden ondernemerschap, financieel-administratief, commercieel, management, communicatie stelt hen in staat gezamenlijk een complementair geheel te vormen voor een evenwichtige beoordeling.

​Artikel 1.2: Voorzitter 
De jury wijst uit haar midden een voorzitter aan. Indien de jury niet in staat is een voorzitter aan te wijzen dan wijst de Stichting Promotie Papendrecht een voorzitter aan. De voorzitter functioneert als primus interpares. Hij/zij is verantwoordelijk voor het correct verlopen van het jureringsproces.

Artikel 1.3: Zittingsperiode 
De zittingsperiode van de jury is voorlopig vast gesteld op 3 jaar. 

Artikel 1.4: Benoeming
Zodra een vacature in de jury ontstaat, volgt een voordracht door de zittende jury. De juryvoorzitter zorgt voor een zorgvuldig proces van voordracht. Consensus van de zittende juryleden in de voordracht van een nieuw jurylid leidt tot voorstel van benoeming.

​2. Het aanmeldings- & juryproces

Artikel 2.1: Aanmeldingsprocedure en criteria voor aanmelding 
De verkiezing is bedoeld voor Papendrechtse ondernemingen met ondernemers met durf, gedrevenheid, oog voor groei, duurzaamheid en continuïteit, met succes als resultaat. De jury gaat op zoek naar de onderneming die voldoet aan de volgende criteria:

 •  De onderneming is gevestigd is in de gemeente Papendrecht. 

 •  De onderneming heeft een aantoonbaar goed toekomstperspectief wat blijkt uit objectieve informatiebronnen. 

 •  De onderneming kent een goede reputatie.

 •  Stichtingen, verenigingen en (semi)overheidsinstellingen zijn uitgesloten van deelname.

 • De onderneming voegt op enigerlei wijze waarde toe aan Papendrecht.

​Artikel 2.2: Aandragen en inschrijven van kandidaten 
De jury beoordeelt de inschrijvingen (digitaal aangeleverd) op volledigheid en consistentie. Kandidaten die niet voldoen aan de aanmeldingscriteria worden door de jury afgewezen.  

Artikel 2.3: Stemming 
Ieder jurylid brengt een stem uit, waarbij het principe van de enkelvoudige meerderheid geldt. Een besluit wordt genomen met consensus.

Artikel 2.4: Juryproces Jaar Awards
Juryrichtlijn voor de shortlist: 

 • Er worden vier (4) awards toegekend: drie in de categorie business-to-business (B2B) en een (1) voor business-to-consumer (B2C).

 • Er wordt een longlist samengesteld met alle genomineerde kandidaten, deze worden door de jury besproken.

 • Ieder jurylid beoordeelt de kandidaten op de lijst en kiest hieruit zijn ranking (top 3).

 • De totalen van de gecumuleerde punten leiden tot een samengestelde shortlist in drie categorieën waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van de onderneming.  

 • Deze lijst vormt de basis voor discussie om tot een definitieve keuze te komen. Deze discussie wordt gevoerd aan de hand van de beoordelingscriteria (zie artikel 2.5). 

 • Het streven is om op basis van consensus een keuze te maken.

 • De award voor business-to-consumer (B2C) is een publieksprijs. De jury komt op basis van de genomineerde kandidaten tot een top vijf. Het publiek bepaalt de winnaar d.m.v. stemmen via de website.

Artikel 2.5: Beoordelingscriteria 

De jury maakt haar keuze aan de hand van de onderstaande aspecten: 

 • Visie en strategie, Kritische Succesfactoren. 

 • Bedrijfsresultaten van de onderneming. 

 • Zien en benutten van marktkansen. 

 • Innovatie en creativiteit. 

 • Marketing, klantrelaties, marktpositie, schaalbaarheid van de marktpropositie. 

 • De jury houdt rekening met de ondernemersleeftijd in relatie tot de beoordelingscriteria, waarbij de continuïteitsgedachte een belangrijke rol speelt. 

 • De betekenis van het opgebouwde netwerk en de mate waarin sparringpartners betrokken zijn en van invloed zijn (geweest) op het succes van de onderneming. 

 • Persoonlijke eigenschappen van de ondernemer (ambities, stijl van leidinggeven, MVO, maatschappelijke betrokkenheid) die geleid hebben tot het succes van de onderneming. 

 

Artikel 2.6: Geheimhouding 

De jury betracht bij haar werkzaamheden geheimhouding en uiterste zorgvuldigheid. Zij is niet aansprakelijk voor enige vorm van misbruik of diefstal van gegevens of andere calamiteiten, evenmin voor het publiekelijk bekend raken van de inhoud van de inzendingen. 

 

Artikel 2.7: Onvoorziene omstandigheden 
In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van Stichting Promotie Papendrecht, na overleg
met de jury. 

 

Artikel 2.8: Evaluatie 
De jury blikt terug op de organisatie, het draaiboek, de werving van de kandidaten, de werkwijze van de jury, de publiciteit en de prijsuitreiking in een afsluitende vergadering. Naar aanleiding van deze juryevaluatie kan de jury het besluit nemen om voor een volgend jaar aanpassingen te doen in de besluitvorming respectievelijk uitreiking van awards, die de Ondernemers Awards nog beter tot uiting laten komen.

 

3. Publiciteit

Artikel 3.1: Uitgangspunten

 • Voor de publiciteit is de organisatie vrij een korte typering te geven van de genomineerden, hun bedrijf en hun bedrijfsactiviteit. 

 • Deelnemers krijgen geen terugkoppeling van de bevindingen van de jury, anders dan verwoord in het juryrapport. Er wordt niet gediscussieerd of gecorrespondeerd over de bevindingen van de jury. 

 • De genomineerde geeft toestemming zijn naam, de naam van de onderneming, de niet-financiële informatie, foto’s en ander beeldmateriaal dat tijdens de competitie wordt gebruikt, te publiceren. 

 • De genomineerden en de winnaar zijn gehouden aan het actief meewerken aan publiciteitsmomenten. Deze kunnen onder meer bestaan uit geschreven interviews, vermelding op websites en het geven van korte presentaties op verzoek van de initiatiefnemer. 

 • Het winnen van de Ondernemers Award geeft de betreffende ondernemer het recht:

 1. a) De onderscheiding te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en het logo/de naam te voeren, voorzien van het jaartal/seizoen van toekenning van de prijs.
  b) Op een oorkonde en een  juryrapport.

Versie 2 dd 4 juni 2024

bottom of page